Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1. 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door RVH Auto's te Bestingeschreven in het handelsregister onder nummer 00000000.
1. 2 Bijzondere van de voorwaarden van RVH Auto's afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.  

Artikel 2 Aanbiedingen
2. 1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders blijkt.
2. 3 Mondelinge aanbiedingen door RVH Auto's of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.

Artikel 3 Overeenkomst
3. 1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor RVH Auto's door zijn bevestiging.
3. 2 Elke met RVH Auto'saangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat RVH Auto's zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie RVH Auto's zich zal wenden tot daarvoor bestemd toetsingsbureau.
3. 3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, catalogi, afbeeldingen e.d. door RVH Auto'sbij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 4 Afspraken
4.1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van RVH Auto's binden de laatste niet, voor zover ze door hem niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Prijzen
5. 1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen, af bedrijf RVH Auto'sDe in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting
5. 2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
5. Indien de prijsverhoging meer beloopt dan 10% heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding laat de betalingsverplichting in stand voor reeds verrichte prestaties uit de betreffende overeenkomst.
5. 4 Indien de in lid 3 van dit artikel genoemde prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 (drie) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kan de opdrachtgever die niet heeft gehandeld in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf de overeenkomst ontbinden.
5. 5 Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5. 6 Bij reparatie werkzaamheden worden vervangen onderdelen en/of materialen eigendom van RVH Auto'stenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6 Verkoop en inruil
6.1 Indien de koopsom geheel of gedeeltelijk door koper wordt voldaan door inruil van een hem in eigendom toebehorende auto en koper in afwachting van de levering van de gekochte auto de in te ruilen auto blijft gebruiken, wordt de in te ruilen auto eerst eigendom van RVH Auto's nadat de levering en feitelijke overdracht van die auto heeft plaatsgevonden. Tijdens het voortgezet gebruik van de in te ruilen auto door koper tussen het moment van het sluiten van de koopovereenkomst en het moment van levering vande in te ruilen auto aan RVH Auto's zijn alle kosten verband houdend met en alle schade aan de te ruilen auto, door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor rekening en risico van koper.
 

Artikel Annulering
7. 1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door RVH Auto's reeds aangeschafte en/of bestelde onderdelen, materialen en grondstoffen, al dan niet beof verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens RVH Auto's gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan RVH Auto's als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht RVH Auto'ste vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
7. 2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt RVH Auto's zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel Leveringstermijnen
8. 1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever RVH Auto's schriftelijk in gebreke te stellen.
8. 2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor RVH Auto's zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
8. 3 Indien de opdrachtgever het object voor of op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt dat object voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan RVH Auto's stalling c.q. opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen conform het in zijn bedrijf geldende tarief.

Artikel Werkzaamheden
9. 1 Werkzaamheden worden uitgevoerd tegen de bij het bedrijf van RVH Auto's geldende tarieven.
9. RVH Auto's is gerechtigd, ongeacht het retentierecht, bij werkzaamheden van grotere omvang dan € 450,00 van de opdrachtgever een vooruitbetaling te verlangen.
9. 3 Indien na uitvoering van de aan RVH Auto's opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever, het desbetreffende object niet binnen een week na laatstbedoeld tijdstip is afgehaald, is RVH Auto's gerechtigd om stallingkosten in rekeningte brengen conform het in zijn bedrijf geldende tarief.  

Artikel 10 Sleep en/of bergingswerkzaamheden
10-1 De kosten van sleep bergingswerkzaamheden van object(en) waaronder die van vervoer, op en afladen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
10-2De te slepen object(en), van welke aard en omvang dan ook, is (zijn) zonder schriftelijke overeenkomst met RVH Auto's op geen enkele wijze verzekerd.
10-3 Wanneer een object door RVH Auto's is geborgen en in bewaring genomen (bijv. na een aanrijding, ongeval enz.), is de eigenaar / bezitter verplicht deze binnen 10 dagen na berging af te halen, ofwel een regeling met RVH Auto'ste treffen. Wordt hier niet aan voldaan, dan worden stallingkosten in rekening gebracht, alles berekend naar recht en billijkheid.

Artikel 1Meer en minderwerk
11. 1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen.
11. 2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan RVH Auto's ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoonopgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. Aangebrachte wijzigingen, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door RVH Auto's buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden. 
11. 3 Door RVH Auto's te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 1Uitbesteding werk aan derden
12.1 Opdrachtgever machtigt RVH Auto's om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 1Vrijwaring
13. 1 Opdrachtgever vrijwaart RVH Auto's en/of zijn personeel voor alle vorderingen, ingeval RVH Auto's een huur en/of vervangend vervoermiddel ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, tot vergoeding van geleden schade en/of gemaakte kosten, daaronder begrepen boete's ten gevolge van verkeersovertredingen, welke voortvloeien of verband houden met het eigendom, het bezit, gebruik, verhuur of exploitatie van het vervoermiddel ongeacht of een dergelijke vordering in of buiten rechte tegen RVH Auto'swordt ingesteld.
13.2 Opdrachtgever vrijwaart RVH Auto's tegen alle vorderingen door derden ten gevolge van schade welke gedurende de periode van het ter beschikking gestelde vervoermiddel in bezit van opdrachtgever was/is zijn ontstaan aan derden. Wanneer RVH Auto's aldus wordt aangeschreven tot vergoeding vangeleden schade of gemaakte kosten, in de ruimste zin van het woord, verplicht opdrachtgever zich op eerste verzoek van RVH Auto's hem onmiddellijk schadeloos te stellen. Gedurende de huurc.q. leenperiode zijn alle kosten van gebruik van het vervoermiddelwaaronder brandstof, olie, stalling en dergelijke voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 1Reclame
14.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, RVH Auto's terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering RVH Auto's wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
14. RVH Auto's dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
14. 3 Indien de reclame naar het oordeel van RVH Auto's juist is, zal RVH Auto's hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na inlevering daarvan in de originele toestand.
 
Artikel 1Aansprakelijkheid
15. RVH Auto'sis niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijngesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
e. Normale slijtage aan de geleverde zakenten gevolge van dagelijks gebruik;
f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
  • 15.2 RVH Auto's 
RVH Auto's zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfsen/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
15.4 RVH Auto's is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die RVH Auto's onder zich heeft.

Artikel 1Eigendomsvoorbehoud
16. 1 Zolang RVH Auto's geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van RVH Auto's.
16. RVH Auto's heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
16. 3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 1Retentierecht
17.1 RVH Auto's heeft het recht het voertuig c.q. object onder zich te houden zolang de schuld niet is betaald. RVH Auto's heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 1Overmacht
18. 1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar RVH Auto's of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van RVH Auto's, en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van RVH Auto's, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor RVH Auto's overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
18. RVH Auto's is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 1Wanprestatie en ontbinding
19.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
19.2 Onverminderd het bepaalde inhet Burgerlijk Wetboek zal RVH Auto's in geval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
19.3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft RVH Auto's eveneens, indiende opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die RVH Auto's op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 20 Betaling.
20.1 Betalingen dienen contant te geschieden op het moment dat de opdracht is voltooid. Indien zulks door opdrachtnemer wordt verzocht, zal na instemming van RVH Auto's betaling op rekening kunnen plaatsvinden. 
Betaling (ook die in termijnen), dient alsdan te geschieden binnen 8 (werk)dagen, na factuurdatum.    
20.2 RVH Auto's is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever ede wettelijkerente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
20.3 RVH Auto's is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
20.4 Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling aan RVH Auto's na verschillende malen aangemaand te zijn incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zijn als volgt gestaffeld:
Over de eerste € 2.500 van de vordering geldt een vergoeding aan RVH Auto's voor incassokosten van 15% van de hoofdsom.
Over de volgende € 2.500 van de vordering bedraagt de vergoeding 10%.
Vervolgens geldt dat de vergoeding voor de incassokosten 5% over de volgende € 5000 van de vordering bedraagt.
Over de volgende € 190.000 van de vordering wordt 1% als vergoeding voor incassokosten berekend.
Voor bedragen boven € 200.000 bedraagt de vergoeding voor incassokosten 0,5%, met een maximum van € 6.775.
Het minimumbedrag voor de vergoeding van incassokosten bedraagt € 40,-.

Artikel 2Geschillen
21.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van RVH Auto'sindien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Copyright RVH Auto's

R.v.H. Auto's & Motoren
De Dommel 18A | 5684 PN Best 
info@rvhautos.nl | T 06-11606822

Log in

create an account